160293
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
142
167
807
158478
722
4455
160293

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-05 17:15

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ประจำเดือน มิถุนายน 2563

Post on 05 มิถุนายน 2563
by Loei
ฮิต: 86

ประมวลภาพกิจกรรม / ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

*******

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย นางปพิชญา อุปพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายมงคลเดช ชาตานันท์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด -19 และความต้องการของนายจ้าง 9 ประการ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน ณ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

*****

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายบุญรวม เที่ยงธรรม นิติกรปฏิบัติการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจแรงงาน สภาพการจ้าง สภาพการทำงานของแรงงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และสร้างการรับรู้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ผลการตรวจแรงงานพบว่า นายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่พบแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ จำนวน 4 แห่ง

*****

*****

วันที่ 9 มิ.ย. 63 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรพิมล ดรธงขวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวศิรประภา ฮาดสม นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจแรงงานและตรวจความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งส่งเสริมประชาสัมพันธ์และแจกสื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ใบบุญเมืองเลย จำกัด (โรงแรมใบบุญแกรนด์) อำเภอเมือง จังหวัดเลย ลูกจ้างจำนวน 17 คน และ บริษัท อุดร ช.ทวี จำกัด สาขาเลย อำเภอเมืองจังหวัดเลย ลูกจ้างจำนวน 23 คน ผลการตรวจสถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

*****

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย นางปพิชญา อุปพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายมงคลเดช ชาตานันท์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิท -19 และความตัองการของนายจ้าง 9 ประการ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน ณ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรภูหลวง) ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

*****

*****

*****

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย นางปพิชญา อุปพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายมงคลเดช ชาตานันท์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมดำเนินกิจกรรม การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย การทำงานด้วยความปลอดภัยและปราศจากโรคจากการทำงาน ให้แก่กลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย สำนักงานสวัสดิการฯเลย ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมร่วมกับฝ่ายปกครอง อำเภอเชียงคาน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อบำรุงดิน ลดการใช้สารเคมีในงานภาคเกษตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน
ทั้งนี้ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์โปรเตอร์อุปกรณ์ PPE /โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี และหน้ากากอนามัย(ผ้า)ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

*****

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรพิมล ดรธงขวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางปฏิบัติในการขนส่งพัสดุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการลงนามบันทึกข้อตกลงในการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกับผู้ประกอบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย และในเวลา 16.00 น. ได้ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ประเภทขนส่งพัสดุภัณฑ์ ร่วมกับคณะฯ เพื่อให้คำแนะนำต่างๆ พร้อมกันนี้ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการโรงงานสีขาวและป้าย"รวมพลังแรงงานไทย ต้ายภัยยาเสพติด" ให้กับสถานประกอบกิจการอีกด้วย

******

*******

วันที่ 3 มิ.ย. 2563  นางวษมล มณีสุต  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายบุญรวม เที่ยงธรรม นิติกรปฏิบัติการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563  เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

******

วันที่ 3 มิ.ย. 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเลย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

******

*****

******

  

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ให้การช่วยเหลือ/ติดตามและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง รวมจำนวน 8 คน กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง